STATUT
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"

  Staut w PDF


Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę - TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"
Zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) zmiany z 1990 r. Nr 14 poz. 96, z 1996r Nr 27 poz. 118 oraz Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz posiada osobowość prawną oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest ruchem społecznym, samorządnym, dobrowolnym i apolitycznym.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 4. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą miasto Toruń.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


Rozdział II - CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach i leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego,
 2. programowanie i organizowanie szkoleń dla ochotniczek- wolontariuszek,
 3. opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych dla kobiet,
 4. propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei,
 5. zaznajomienie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z problematyką kobiet z rakiem piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia,
 6. włączenie się do wszystkich akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji,
 7. udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem (Reach to Recovery, Europa Donna, Polski Komitet Zwalczania Raka, Polska Unia Onkologii),
 8. podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań,
 9. dyżury "Onkologicznego Telefonu Zaufania",
 10. prowadzenie działalności usługowej w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, poradnictwa oraz działalności handlowej środkami służącymi do rehabilitacji medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
 11. prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 12. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 13. prowadzenie działalności wydawniczej,
 14. promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.

§8

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 4. Działalność statutowa może być odpłatna lub nieodpłatna.
 5. Dochód z działalności odpłatnej może być tylko przeznaczony na realizację celów statutowych.
 6. Zorganizowanie i prowadzenie biura.


Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba z diagnozą raka piersi zainteresowana niesieniem pomocy w procesie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom przed i po zabiegach.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi.

§12

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§13

Członek zwyczajny ma prawo:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w szczególności w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. odwoływać się do Walnego Zebrania Członków od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu,
 6. uzyskać od władz informacje o działalności Stowarzyszenia.

§14

 1. Członek wspierający i honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§15

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków, a w przypadku członka wspierającego do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
 4. członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.

§16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań,
  • śmierci członka Stowarzyszenia,
  • utraty osobowości prawnej członka wspierającego osoby prawnej,
  • utraty praw publicznych,
  • uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  • uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych Stowarzyszenia i nie przestrzegania jego postanowień,
  • pozbawienia praw członkostwa w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 5 i 6 - osoba skreślona z listy członków ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


Rozdział IV - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne, zwykłą większością głosów.

§19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć jednej trzeciej członków pochodzących z wyboru. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
  • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
  • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, informując o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem.
 4. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków ma każdy członek Stowarzyszenia, który nie zalega ze składkami za okres dłuższy niż 6 miesięcy
 5. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały przy obecności:
  • w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
  • w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§21

 1. Walne zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • w ciągu miesiąca od daty złożenia umotywowanego wniosku przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
 1. określania kierunków działań Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie Członków władz Stowarzyszenia,
 6. ustalenie zasad płacenia i wysokości składek członkowskich,
 7. nadawanie i pozbawianie godności członka Honorowego,
 8. przyjmowanie sprawozdań, udzielanie absolutorium Zarządowi,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
ZARZĄD

§23

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu.
Ukonstytuowanie Zarządu odbywa się na pierwszym jego posiedzeniu w drodze głosowania jawnego.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§24

Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia, oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określania kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu majątku ruchomego lun nieruchomego,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 8. prowadzenie ewidencji członków oraz dokumentacji członkowskiej,
 9. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Statutu oraz konfliktów między członkami,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 12. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnych Zebraniach Członków.
KOMISJA REWIZYJNA

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia sprawującą kontrolę nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb.
 6. Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:
  • być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej,
  • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, ze zm.).

§26

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należą:
 1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.


Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE

§28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§29

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie,
  • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  • dotacje
  • darowizny, zapisy, spadki,
  • wpływy z działalności statutowej w tym gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • dochody z ofiarności publicznej,
  • odsetki bankowe.
 2. Środki pieniężne niezależne od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na to konto.
 3. Składki powinny być wpłacane regularnie według zasad określonych przez Zarząd.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 96 poz.873/.
 6. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 7. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 8. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskich albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  • przekazywanie majątku Stowarzyszenia, na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

§30

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i upoważnionego członka Zarządu.
Zarządzanie majątkiem i finansami należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.


Rozdział VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§31

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów oddanych (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o obradach należy dołączyć projekty stosowych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele zgodne celami statutowymi Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami/.


Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

Niniejszy statut został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 27 października 2008 r.

§33

Statut i jego zmiany wchodzą w życie w dniu zatwierdzenia przez Walne Zebranie z mocą obowiązującą od dnia uprawomocnienia się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.